KODUKOTUS


Tööülesanded:

Juhataja:

 1.Kodukotuse esindamine linnas, vabariigis, piiriüleselt

2.Osalemine linna nõupidamistel, töögruppides

3.Ametialased suhted: ametlikud kirjad ja ametkirjadele vastamine

4.Läbirääkimiste küsimused linnas, asutustega, vabariigis, piiriüleselt

5.Lepingute koostamine, digiallkirjastamine

6.Suurürituste algatamine, läbirääkimised partneritega, kokkulepped

7.Projektide kirjutamine

8.Projektide dokumentatsiooni koostamine, aruandlus

9.Juhatuse koosolekute ettevalmistamine, üldkoosoleku ettevalmistamine

10.Finantstegevuse jälgimine, dokumentide allkirjastamine

11.MTÜ tegevuse üldkoordineerimine, tegevuskorralduste andmine

Asejuhataja:

1.Juhataja asendamine tema äraolekul

2.Koostöö ja läbirääkimised juhatajaga

3.Kaasosalemine vajalikel nõupidamistel

4.Kodukotuse ürituste koordineerimine

5.Suhtlemine ringide vanematega ja juhendajatega (teated, info, aruanded)

6.Ringide ajakava koordineerimine

7.Kodulehe uudiste ja teadete rubriigi toimetamine

Liige:

1.Igapäevaste majandusmurede lahendamine

2.Suhtlemine haldajaga ja Linnavarade töötajatega

3.Suhtlemine maja inimestega vajalike majandusprobleemide lahendamiseks

4.Suhted majandusteenistuse inimestega (koristaja, remondimees, elektrik, juuksur, abilised)

5.Suhtlemine ruumide vastutajatega

6.Kohvikuruumi tegevuse kontrollimine, suunamine

7.Inventuuri tegemine ja annetuste registreerimine

Liige:

1.Administraatori ülesannete täitmine

2. Liikmete vastuvõtt, kustutamine, registreerimine, kataloogimine

3.Info sisse ja välja andmine

4.Reageerimine kiiretele olukordadele

5.Teadete tahvli korrasolek, kuulutuste välja panemine

6.Ürituste läbiviimiseks ruumide lubamine kokkuleppel

7.Kaasabi mee, äädika ja muu tekkiva abiteenuse jagamisel

Liige:

1.Koosolekute protokollimine

2.Protokollide sisestamine arvuti kataloogi

3.Kodulehe vormistamiseks materjalide kogumine

4.Kodulehe haldamine, uuendamine

5.Uueneva materjali sisestamine rippmenüüde alla

6.Fotomaterjalide kogumine ja süstematiseerimine

Liige:

1.Kodukotuse ürituste kokkuvõtete kogumine

2.Ürituste kokkuvõtete vormistamine kroonikasse

3.Side fotograafidega

4.Suurkuulutuste tegemine

5.Meediale artiklite edastamine

6.Suhtlemine teadete, artiklite kirjutajatega

Liige:

1.Üks päev administreerimist

2.Tantsupidude korraldamine Atlantises

3.Aastapidude korraldamine

4.Abi kohvikõhtute korraldamisele

5.Toetus Meesteklubi tegevustele

Teenistused:

Sotsiaalteenistus: (A.Lepik)

       1.Igapäevane vastuvõtuaeg

      2.Suhtlemine inimestega

     3.Vajalike protseduuride tegemine

    4.Sünnipäevade meelespidamine

    5.Suhtlemine massööriga

Kultuuriteenistus:(A.Lepik, I.Roostar, A.Kippasto, M.Ratassepp, R.Kostjutśenko)

    1.   2 x aastas Kodukotuse üldpidudele kaasabi (kavad, korraldus, organiseerimine)

    2.   5x aastas üldharivate ja meditsiiniliste loengute korraldamine (kokkulepped, reklaam,     korraldus, koostöö koos meesteklubiga)

    3.4x aastas temaatiliste ja huviürituste organiseerimine (kokkulepped, reklaam, korraldus)

    4.6x aastas kohvikklubide organiseerimine (kokkulepped, reklaam, korraldus)

A.Hellat: kultuurilised üritused: teatri ja näituste külastused

A.Kippasto: Vanemuise teatripiletite levitamine

M.Ratassepp: Eestisisesed ekskursioonid reisiklubi kaasabil

R.Kostjutsenko: Välisreiside organiseerimine

Raamatupidaja  Evi Paju:

    1.Finantstegevuse sujuv korraldamine

    2.Ringide aruande koostamine koos asejuhatajaga

    3.Elektri, vee tarbimise jälgimine, näitude edastamine

    4.Arvete ülekanded, tsekkide väljamaksmine, kuu aruanded

    5.Suhtlemine finantsküsimustes linna ja asutustega

    6.Arvutikirjade jälgimine, teadete edastamine

Juristid  Urve Säinas, :

   1.Teenuse ja abi osutamine registreerunutele

   2.Vajaliku info hankimine internetist, paljundamine, edastamine