KODUKOTUS


Üldkoosolek  09.04.2015

1. Liikmeid 01.01.2015 seisuga   on  818

Mis muutused on igal aastal?  Mõned on lahkunud igavikuteele, mõnel on juba kaheaastased liikmemaksuvõlgnevused ja kuuluvad mahaarvamisele, on elukohamuutustega.

Tore, et lisandub ka uusi liikmeid. Praeguse aja kohta võib öelda, et väganoored pensionärid püüavad hoida enda seost töökohtadega ja siis ei olda nii varmad tulema uue vabaaja uut moodi tegevustesse. 

2. Juhatuses 7 liiget:

Malle Salk- juhataja, üldkoordineerimine, kontaktid linna ja vabariigi tasandil, projektide taotlemine-kirjutamine,  taotluste elluviimine, aruandlus, finants- ja varustusküsimused

Regina Kostjutśenko-asejuhataja, suhtlemine ringidega ja nende töö koordineerimine, välisreiside korraldamine

Maie Sander-majandusküsimused, suhtlemine majandustoimkonnaga, suhtlemine kokaklubiga, maja üldkord

Aime Kalpus-informaator, teadete edastamine, liikmeskonna teabe arvestus

Malle Ratassepp-protokollija, keskkonnaprojektide kaasabiline, reisiklubi küsimuste lahendamine

Matti Linno-kultuuriüritused- 2 x aastas üldpeod, Atlantise pidude organiseerimine 2 x kuus, sõnakunsti ja lauluklubi toetamine

Tiiu Oras-kroonika kirjutamine, meediale artiklite saatmine, võimlemisgruppide toetamine 

Revisjonikomisjonis 3 liiget:  Helle Kubri, Eha Miljukova, Eili Rõss.

Eelmise üldkoosoleku vahelisel perioodil on toimunud 12 juhatuse koosolekut, arutlusel on olnud organisatsiooni küsimused, ringide toimimine, ürituste ettevalmistamine.

Raamatupidamise eest on hoolitsenud Evi Paju. Riigihankega annab linn meile majanduskuludeks vahendid kaheks aastaks. Omavahendite arvelt õnnestub korraldada üritustele väikest toetus ja kolmas võimalus on projektid, kuid nende kohta ei tea kunagi, kas tehtud töö taotluste kirjutamisel kannab vilja või ei. Projektide abiga ongi toimunud olemasolevad muutused. Mõnikord tuleb ka tagasilööke, aga nii see on. Revisjonikomisjon teeb pärast ettekannet kokkuvõtte finantside kasutamise kohta.

Alati abiks on Reet, majandusmeestena Richard ja Ilmar.

Võimalus saada massaaziteenust Riinalt, juukuriteenust Pillelt, mee jaotamine Kai poolt ja äädika jagamine  Aime poolt.

Juristi nõuandeid jagavad Urve ja Marjo.

Sotsiaaltöö, hea abistav nõuanne ja abi vererõhu või kolesterooli kontrollimisel on Aili poolt. Sotsiaalteavet (omastehooldust, tervise küsimusi) saab kuulata kohtumistelt spetsialistidega.

Oma ülesannetesse on suhtutud täie tõsidusega ja tehakse seda kõigi hüvanguks.

3. Sellel perioodil on toimunud iga kuu üks suurem üritus ja üks kohviklubi üritus.  Toimunud on erinevaid huvitavaid kohtumisi. 

Ringid on mitmel üritusel olnud väga tublid eestvedajad. Meenutuseks: Kordaläinud isadepäev, sõbrapäev, naljapäev, Vabariigi aastapäev, naistepäev. 

Kohviklubi on muutunud oodatud ürituseks. Erinevatelt ringidelt esitatud omapärased kavad on kohviklubid teinud oodatuteks. Seenior-kokad on hästi oma organiseerimist võtnud ja meil on olnud mõnus kohvilauas tuttavatega kokku saada ja uudseid asju kuulata-näha. Tänusõnad Leale, Ainole, Vilmale, Enele. 

Väga pingeline oli ka meie majas valimisperiood. Paljud head tuttavad külastasid meid, jagasid oma toetust. Meie omalt poolt toetasime nende valimistoimetusi. Oma toetust ja kaasabi Kodukotuse elule on andnud meile linnapea Urmas Klaas, abilinnapea Vladimir  Śokman, riigikogu liige Peeter Laurson, volikogu esimees Aadu Must.  Meil käisid külas Ants Laaneots, Margus Hanson, Ene Ergma, ja paljud teised inimesed, kellega oli võimalus kohtuda. Poliitikute seas on toimunud ja toimumas tööpositsioonide vangerdusi, kuid loodame omaltpoolt, et Kodukotusesse tullakse ka muul ajal kui ainult valimisperioodil. 

4. Kodukotuses tegutseb 26 ringi ja klubi.

Toon järgnevalt välja mõned suuremad tegemised, mis on rohkem ja suuremalt välja paistnud:

Reisiklubi korraldas 6 suvist ekskursiooni. Külastati Põlvamaad, Raplamaad, Põhja-Lätit, Loode-Harjumaad, Tartumaad, Lahemaa Rahvusparki. Giid Helgi Kahar on jätkuvalt abivalmis ja toetab reisiplaane. Aastaringselt toimuvad kohtumised kaugreisidel osalejatega nende muljete kuulamine. 

¤   Kui selles reisimise kontekstis tuletada veel meelde Regina eestvedamisel  grupireise  Bulgaariasse ja Tenerifele, siis muutubki Eestimaa suvi pikemaks. 

¤  Sügis aga tõi meeldejääva sõidu Lätti, Adaźis toimus Balti keti 25. Aastapäeva tähistamine. Meilt oli reisil 30 liiget. Andsime omalt poolt väikese kontserdi, osalesime spordivõistlustel ja Balti meenutusketis. Väljasõit oli kahepäevane ja siia lisandus juurde päev Riias. Üritusel olid koos  eestlased, lätlased ja leedukad, nii nagu oligi 25 aastat tagasi. Koostöö lubab naabritega kokku saada ka edaspidi. 

¤ Et meil on kontaktid lähinaabritega Lätist ja Leedust on tore. Samas on pikaajalised sidemed ukrainlastega Kiievist. Meid liigutab ebastabiilne olukord selles piirkonnas ja soovime omalt poolt anda toetust. Selle nimel on organiseerimisel 20-liikmelise grupi külastussõit Kiievisse. Anname oma kohalolekuga solidaarsustunnetuse edasi. Kodukotuses on teade, et kogutakse vajalikke riietusesemeid, et neid kaasa võtta. Pikemat aega on korjanduskarp, kuhu saab teha annetusi. Palume teid kõiki anmaks rahalist toetust ja annetama korjanduskarpi. Annetused ja riided antakse edasi Eesti-Ukraina saatkonnas.

¤  Tasub meenutada ka väljasõitu Emajõe Suursoosse. Keskkonnaprojekti käigus saime teada, kuidas kooliõpilased teevad veeanalüüse ja kuidas osaletakse Ülemaailmses keskkonnaprojektis „Globe“. Kivilinna koolinoortega sai see päev tehtud teoks, aga nüüd meenub osavõtjatele, missugune kevadine ilm meid siis saatis. 

¤  Mitmeid aastaid on Tartus tähistatud rahvusvahelist eakate päeva. Ürituste eestvedajaks on olnud Kodukotus. Seda aastat saatis moto „Liikumine“ . Toimus liikumispäev staadionil. Kepikõnd, väiksed spordivõistlused, esinemised ja Salvesti poolt kehakinnituseks soe supp. 

¤  Kevadpeol, talvepeol, tantsupidudel Atlantises saab meeldivalt aega veeta, mitmedki peod  Kodukotuse ruumides on lõppenud hoogsa tantsuga. Teinekord aga tuntakse head meelt sündmuse puhul: nagu uue aasta tervitus, vabariigi aastapäev, sõbrapäev. Tahan välja tuua väga vajalikud ringide koosviibimised tähtpäevade puhul: tähistatakse koos sünnipäevi, rahvakalendripäevi, jõulude tulekut. Sellised koosolemised seovad kollektiivi ja loovad peretunnet 

Segaansambel Kobedad, mis tegutseb alates 2006-st aastast on traditsiooniliselt külastanud kõiki päevakeskuseid Tartu linnas ja esinenud Tartu vallas. Kaugem kontsertreis toimus Soome Naantalisse, kus esineti linna pargikontserdil ja hooldekodus. Kollektiivi kooshoidmist ja armastust kaaslauljatele on kõigi nende aastate sees jaganud ringivanem Regina. Ansambli professionaalseks juhendajaks on konservatooriumi haridusega juhendaja Tiiu Otsus.

Võimlemisrühmasid on 9- Aina, Tiiu, Alla, Liie ja Tiiu Rämmeri juhendamisel.Võimlejad korraldasid eelmisel aastal oma võimlejatega matkapäeva, võimlemisklubi “Sire” aastapäeva. Kaks võistkonda osales linna eakate terviseolümpial.

Rahvatantsurühma Kusta väljundid on ikka osaleda tantsupidudel ja märgime siinjuures kindlasti seda, et ka talvisel tantsupeol ollakse noorte rühmadega koos väljas. Tänud erksa organiseerimistöö eest Liidia Konsale ja Ülo Pihole.

Tantsulusti tunnevad line-tantsijad Riro juhendamisel ja periooditi karaktertantsijad Milvi Lingi juhendamisel. 

Meesteklubil on oma klubi sees veel mitmeid eriilmelisi tegvusgruppe: piljard, koroona, bowling, discgolf , bridz, male ja mitmeid teisi. Omal ajal on mehed tegelenud erinevate spordialadega ja nüüd nende oskustega organiseeritakse seda Kodukotuses. Suvel käiakse koos, siis on tähelepanu all petanq ja disgolf. Ka meesteklubil oli korraldada üks suurüritus, milleks oli naistepäeva pidu ja üks kohvikklubi üritus. Osalused olid suurearvulised. Igal kuul korraldatakse klubi suurkogu, kus tehakse kokkuvõtteid, õnnitletakse sünnipäevalisi, kohtutakse huvitavate inimestega. Suurimatest organiseerimistest toome välja Tartu linna eakate olümpial osalenud võistkondade 1. ja 2. koht 18 võistkonna hulgast. Korraldatud on väljasõidud Stenbocki majja, Agali spordimängudele, Setumaale, Riigikokku, Raplamaale. On toimunud kohtumised vabariigi teiste meesteklubidega – Viljandis, Nõmmel, Haaberstis, Kristiines, Aaslavas. Eestvedajatena Kalev ja Martin ja alagruppide juhid väärivad tunnustust.

Väga regulaarselt ja täpselt planeeritud tegevusega paistavad silma seenior-õpetajad. Nende tegevusplaan näeb ette igal kuul ühe huvipakkuva koha külastamise. Tartu Tampere Kultuurikeskus, Pauluse kirik, Kristlik Põhikool, Rahvusvaheline Soome Kool, Maarja küla ja Wittensteini Ajakeskus ja teised kohad. Õpetajad ja meedikud on koostöös omavahel korraldanud ühiseid ettevõtmisi. Ringide hingedeks on Helle Kubri ja Maie Kukk.

Lauluklubil on perioodiline täpne ajaplaan ja koosolemisest tuntakse laulurõõmu. Malle Kaara nõudlikul juhendamisel on kõigil omad laulikud, aeg-ajalt lisatakse juurde uusi laulusõnu. Laulmisel küsitakse soove. Kui Malle haige oli, siis asendajad kohe kohal. Merike, Matti ja Aili abistasid sellest ajast ülesaamise. 

Kultuurist ja headest etendustest saame osa Aina ja Aino abiga. Teatri ja kontsertide abonemendid ja värskete kultuuriürituste piletite hankimine. 

Need olid suuremaarvuliste gruppide tegevustest lühiülevaade, kuid iga väiksema ringi-grupi tegevus on olnud selline, mis rikastab just seda gruppi, loob mõnusa hea tunde koosolemisest. Koos jagatakse uudiseid ja saadakse osa kaaslaste rõõmusündmustest.

5. Kodukotuses on korrastatud erinevaid vajalikke tegevusi: inventuur on süsteemselt vormistatud ja on ülevaade, kelle käsutuses mis inventar on,   ringide juhid on ohutusreeglite kinnipidamise kohta allkirjad andnud, projektide dokumentatsioon on arvuti kataloogidesse sisestatud, koduleht on saanud toimiva vormi. Seal saab vajalikku teavet ja vaadata ka toimunu kohta. Jääb ainult soovida, et eakad ei kardaks arvuteid, läheb  aega, aga jõuab ära õppida küll vajalikud käigud. 

Et maja on vana ja seni ei ole linnas muutusi tekkinud, siis ikka ja jälle kordan juhatuse poolt:

Oleme hoolivad, hoiame puhtust ja korda, hoiame uut inventari,  korrastame enda järel ruumid  ja oleme sõbralikud. 

Nii mõndagi on saanud uueks ja korda teha, see võib olla nii, et enam ei mäletagi missugused kardinad ja toolid siin saalis olid, või kuidas nägi välja teadetahvel, või kelle käest sai laenutada ainumast magnetofoni, või kus see üks toimiv arvuti oli  ja edasi, kuidas tekkisid kohviku ja meesteklubi ruumid ja muudki. 

 See kõik on tulnud juurdehangitud vahenditega.  Ja sellega peab hoolsalt ümber käima.

Siiski on palju, mille kohta saab öelda: need on tasuta:  kallistused, naer, hea jagamine, sõprus ja hoolimine. Võtke neid ja andke neid!

6. Iga liige on tubli olnud ja eriti tubli on ta veel siis, kui osaleb kas võimlemises, keeleringis, kudumises  või lihtsalt tuleb mõnest üritusest emotsionaalset osa saama.

Ringide juhid ja vanemad on oma panuse andnud, et need mikrokollektiivid saaks hästi läbi. Tähtis on see, et tehakse vajalikku tegevust meie kõigi heaks ja seepärast tuleb toetada organiseerijaid ja mitte solvata ja halvustada kedagi.

Igal aastal on ringide vanemad ja aktivistid aeg-ajalt kokku saanud ning möödunust räägitud, tulevikust unistatud. Ka sel aastal tegevusaktivistid on kutsutud väljasõidule, seekord Alam-Pedjale, et koos meeldiva loodusretkega istuda koos ning rääkida plaanidest. Saagu see väljasõit tänuks ja tunnustuseks ja andku uusi erksaid mõtteid! 

7. Sügis ei ole kaugel, mis sellest et suvegi veel pole olnud. Aga maha on pandud aeg tähistamaks Kodukotuse 25. aastapäeva. Septembris  19-ndal ja eakate päev 1. oktoobril on tähelepanu all. 

8. Kodukotuse toimkondade liikmed teevad kõik selleks, et kõigil oleks meeldiv ja hea ja tore, aga seda ei saa võtta kui teenindajate tööd, et tehke, tooge, andke. Igalt liikmelt ootame kaasalöömist ja abi pakkumist. Kevadine suurpuhastus, ruumide korrastamine või mõni hea mõte vajaliku vahendi muretsemiseks. Kindlasti leidub sinu sees see pisku, mida just sina saad pakkuda keskusele.

9. Mille kaudu moodustub meie maailm? See on läbi viie meele: nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine ja kompimine. Kuidas on meie märkamisvõime, selline on meie teadlikkus. Ja teadlikkus on meie märkamisvõime. Miks ma selle välja tõin? Ikka selleks, et märkame ja oleme meeldivalt märgatavad. 

Edu teile kõigile!